..Fugler på Leksdalsvatnet..


Verdal kommune


NOF  
Verdal
lokallag

Siste Nytt
Sist oppdatert  12.04.11 kl. 20:01
InfoKartGammelt nyttBomberArtslisteElvemuslingLRSK
 | sone 1 Lyngås-Lysgård  |  sone 2 Lundselvoset  | e-post  |


NOF 
Steinkjer
lokallag


Steinkjer
Kommune


Nye rapportrutiner kom fra artdatabanken våren 2008 og linker for observasjoner for Leksdalsvatnet finnes nedenfor.
Jeg har foreløpig ikke funnet ut samlelinker for hele vatnet hverken for observasjoner eller bilder.

Leksdalsvatnet Steinkjer kommune   -  Leksdalsvatnet nord Verdal kommune  -  Leksdalsvatnet sør Verdal kommune10.04.2011 - Tur rundt vatnet - Arnfinn Monsen
4 traner
13 kvinand
10 tjeld
130 brunnakker
150 sangsvaner
500 kortnebbgås (3 flokker)
12 canadagås
1 gråhegre
10 toppender
4 laksender
1 nøtteskrike
6 horndykkere (sone1 på vestsida av vatnet)
2 kvitkinngås14.10.08
Storskarv rapportert både i september og oktober. (Trygve Forberg, IHa, TSø m.fl)
Dvergdykker i starret i Figga 11 oktober (TSø og HSø) 


25.05.08
Bøksanger
ved skogen og kanalen helt sør i Bunesbukta 23 mai 2008.. Et førstefunn for vatnet og bare 3.funn for Verdal kommune. (TRe)


Leksdalsvatnets første bøksanger funnet av Tore Reinsborg i Bunesbukta 23 mai 2008. fotoTSø 24 mai 2008

24 mai aktivt syngende hele dagen (HSø,TSø,AIn,BIn,IJI)

Fuglen ble også hørt og sett på formiddagen 25 mai men ikke gjenfunnet på ettermiddagen. (flere via TSø)


Vintererle er sett ved et par anledninger ved brua over Lundselva i mai. 23 mai fant Isaksen et rede med 5 døde unger i området,
trolig av denne arten. Ingen av voksenfuglene er sett den siste uka (TSø 25.05.08)

Isaksen rapporterer også om et mislykket hekkforsøk av pilfink hjemme hos seg, ovenfor sone 2. (via TSø)


17.05.08


Leksdalsvatnets 2.funn av kjernebiter, på foringa ved Lundselva. foto: Karel Krizak


Snadderand hann i sone 2, 2 mai (TSø) og 3 mai (TRe)
Skjeand 2 hanner i sone 2, 2 mai (TSø) og 3 mai (Andreas Winnem, Bjørn Lysklett og Wictor Wahlberg)


04.05.08 -  RTK
To taksvaler bedrev iherdig insektfangst like over vannflata ved sørenden av Leksdalsvatnet i formiddag. 10 - 15 låvesvaler var ute i samme ærend. 


03.05.2008 - RTK
En syngende hann med tydelig interesse for en litt for stor stærkasse ved Leksdalsvatnet i formiddag. (RTK)


30.04.08
Toppdykker
1 par  kurtise. i Ausa. (Pål Mølnvik)
Rødstilk 1. Figgaoset. (Pål Mølnvik)

 

24.04.08 - PIN
Røtella - Neset, Leksdalsvatnet

Leksdalsvatnet, Steinkjer

ca. 12 000 kortnebbgås nede på vannet. Flere forsøk på å gå inn på de utreskede kornåkrene fra forrige år - men ett eller annet skremte dem ned på vannet. Trodde først det var de 4 tranene som var på en av åkrene - men fant til slutt ut at det var en havørn som drev overflyving !


Som vanlig gikk isen rekordrask når det er bra med sol og godt vær og litt vind, alt forsvunnet 25 april.

24.04.08 - Rolf Terje Kroglund 
Sørenden av vatnet (ved Skjørholm) i dag tidlig.  Nesten isfritt og mye fugl ankommet:
Smålom 1 par 
Gråhegre 3 ind
Horndykker 12 par !
Toppand 1 par
Kvinand ca. 15 par
Krikkand 1 par
Stokkand 2 par
Siland 1 par
Laksand 2 par
Havørn 1 ungfugl
Fiskemåke (anslagsvis 200 ind. på isflak)
+  linerle, gransanger, rødstrupe, jernspurv, gjerdesmett, svarttrost, rødvingetrost og gråtrost.


10.04.08 (PIN) -iskald østavind, snøvær om natta, langt unna vårstemning. Isen ser svært så solid ut.
Figgaoset, Leksdalsvatnet (sone 3)
Sangsvane, 26
Stokkand, 605 (334 hanner + 271 hunner)
Kvinand, 7 (4 hanner + 3 hunner)
Brunnakke, 2 par

Seli, Leksdalsvatnet
Sangsvane, 24
Trane, 1
Stokkand, 2 par
Kvinand, 1 par
Grågås, 810 av hvitkinngjessene i sone 3 tidlig i april foto©Karel Krizak


06.04.08 (PIN)
Figgaoset, Leksdalsvatnet (sone 3)

- Hvitkinngås, 13
- Sangsvane, 9
- Stokkand, ca 300
- Kvinand, 1 par

Leksdalsvatnet i ettermiddag 06.04.08 (Dave Bowes)
stokkand 820 -
et nytt fantastisk rekordantall for vatnet
sangsvane 217
snøspurv 75
trane 2


05.04.08 (HSø)
Åpent vann kun i Figgaoset (sone 3).
Gråhegre 6
Kanadagås ca 40 de fleste på isen i sone 1
Kortnebbgås 26
Hvitkinngås 13 i sone 3
Sangsvane min 300 i Figgaoset og på åkrene rundt der.
Stokkand 490+ (481+ i råka i sone 3 + noen ved sone 2) - (rekordantall for vatnet)
Brunnakke 5
Kvinand 7
Laksand 5
Trane 3
Vipe 40 sone 1

01.04.08 (TSø) - 10-12 grader varmt de siste par dagene.
Tjeld trakk øst over Forbregd sent i går kveld. De 2 første i Jämtland ble sett i Østersund i dag.
Meget tidlig kald påske og kaldt vær nesten ut hele mars har ført til lite snøsmelting så langt.

30.3.08 (RKr)
Spettmeis
ved Skjørholm 

I forbindelse med opphenging av kvinandkasse ble ett individ registrert ved Skjørholm i sørvestenden av vatnet 30.03. Spettmeisa var aktiv og høylydt i møte med et par nøtteskriker.  Observatører Birgit og Jon Kristian Norum.

27.03.08 (TSø)
Ca 100 sangsvaner (de fleste på stubbåker, ca 20 i råka) og ca 60 kaier i Figgaområdet
Toppmeis, svartmeis, fuglekonge og jerpe ved Tellbukta (TSø)

12.03.08 (HSø)
Hele vatnet er islagt bortsett fra råka ved Figga i nordenden. Kun to kvinandhanner i denne råka.
Tre sangsvaner var på plass på en åker rett nord for kommunegrensa til Steinkjer.

28.02.08 (TSø)
Pilfinken ble første gang registrert ved Leksdalsvatnet våren 2007.  Og nå virker det å ha tatt helt av. 
Pilfinker er nå i løpet av senhøsten i fjor og hittil i vinter registrert flere steder.
- min 8 ind. ved Hallem-Forbregd sent i fjor høst
- min 8 ind. Hallemskorsen ved hagetellinga i slutten av januar
- min. 20 ind på ei foring opp langs Leirådalsveien i Sør Leksdalen nå på nyåret
- 4-5 ind. ved samvirkefilialen ved Lundselva i vinter, så selv 3 ind. der i dag.
- min. 8 ind på foring ved gården ovenfor sone 2 i vinter.
- 4 ind. i bjørk ved Lysheim, Steinkjer i dag (TSø).
Trolig er det flere dobbeltregistreringer, uansett en art i kraftig ekspansjon.

Isen la helt over rekordsent denne vinteren, ca 24 januar20.12.07 - mildvær (+ 4-5 grader) og litt regn har gjort at mesteparten av snøen forsvant siste døgnet:
Allikevel isdekke i Bunesbukta og et stort område mot Vistvik og Sandvika.
3 havørner på isen i Bunesbukta sammen med 50-70 kråker.(TSø)


19.12.07
En svartand hunn oppholdt seg ved Sandvika på Leksdalsvatnet, Verdal kommune, tirsdag 18. desember. Det er meg bekjent meget sjeldent med vinterobservasjoner av svartand i ferskvann.(IHa)

Bra med snø (mye kaldt vann) og stabile værforhold i desember gjorde at isen nesten la over 16-17 desember, men den blåste opp igjen.

2 pilfink sett på foring på en gård ikke langt fra Lundselva i hele høst, samme ind. som i vår? (pers.meddl.TSø)

En kattugle har vært å høre i Forbregdåsen noen ganger i løpet av høsten (IHa og TSø)

En spurveugle ble hørt i Forbregd tidligere i høst (TMy)


18.11.07
Pilfink 5 ind. på foringsplass Moholt v/ Forbregd - Lein, Verdal (TMy). Maks 8 ind. talt i månedskiftet nov.-des. (TMy meddl TSø)
Havelle 1 og en god del sangsvaner i Ausa (TMy)


15.11.07
1 gråhegre (Figga), 50 sangsvane (Vika og Figga, fåtallig med ungfugl), 50 kanadagås (Vika),  6 toppand (2 Vika, 2 Tella, 2 Figga), kvinand, 1 laksand (ff Figga), 1 hønsehauk i tretopp ved Haukåa), granmeis, kjøttmeis, blåmeis, 3 nøtteskrike (mot Tella), skjære, kaie, kråke, ravn, dompap, gulspurv.
En liten kuriosa var lyden jeg hørte ved Figga. kunne vel ha vært en tartarpiplerke! (TSø)


20.10.07
100 kortnebbgås, 20 grågås, 3 bergirisk, minst 400 stokkand (rekord), 1 bergand, 15 toppand, ca 60 kvinand, 4 svartand. Ingen sangsvaner, lommer eller dykkere. Massevis av gråtrost og rødvingetrost i Bunesområdet (TSø)


Høsten 2007 var sjelden våt med regn nærmest hver dag til langt ut i oktober. Dette førte til at flere kornåkre ikke ble tresket. 
En gårdbruker ved Leksdalsvatnet opplevde at mange sau døde etter å ha beitet på skjemt korn på en slik åker http://www.verdalingen.no/aktuelt/article966395.ece Grønnspett i Forbregd 2 oktober foto©Anders Sørhuus


11 september ble filmen "Fuglene i farger" vist på NRK1, opptak av horndykkere er gjort i Ausa 


Nedenfor følger et noenlunde representativt anslag på horndykkerbestanden på Leksdalsvatnet i 2007.
20 mai var nok den dagen fuglene var best spredt på sine antatt respektive hekkeplasser. 
Allikevel skjedde det noe et par dager etterpå som ga et unomalt høyt maxtall for sone 2 (Tjelderenget ligger i
sone 2 og Dalamarka ligger like nord for sone 2, det er nok mye samme fuglene som går igjen når det telles flere dager.)
Makstall påfølgende dager for sone 2 var  27 ind. 23 mai og 40 ind.28/5. 
Treg vår og høy vannstand med påfølgene sen hekking forklarer nok mye av dette ekstreme antallet.
Trenden i år har vært at sone 2 er det viktigste hekkeområdet, mot sone 1 (særlig Ausa) tidligere.

Horndykker 20.05.2007 - 16 Leksdalsvatnet\Ausa Verdal - 8 par
Horndykker 20.05.2007 - 8 Leksdalsvatnet\Tjelderenget/ sone 2 Verdal - 4 par
Horndykker 20.05.2007 - 4  Leksdalsvatnet\Dalamarka Verdal - 2 par
Horndykker 20.05.2007 - 10 Leksdalsvatnet\Aksnesenget Verdal - 5 par
Horndykker 20.05.2007 - 4  Leksdalsvatnet\Tuseth Verdal - 2 par
Horndykker 20.05.2007 - 10 Leksdalsvatnet\Figgaoset Steinkjer - 5 par
Horndykker 20.05.2007 - 2 Leksdalsvatnet\Haugdal Steinkjer - 1 par
Horndykker 20.05.2007 - 4 Leksdalsvatnet\Tellbukta Steinkjer - 2 par
Horndykker 20.05.2007 - 2 Leksdalsvatnet\KulstadvikVerdal - 1par
Horndykker 20.05.2007 - 9 Leksdalsvatnet\LademoVerdal  - 4 par + 1 ind.
Horndykker 20.05.2007 - 8 Leksdalsvatnet\SandvikaVerdal - 4 par
Horndykker 20.05.2007 - 2 Leksdalsvatnet\VistvikVerdal - 1 par

Den 20 mai lå det også 3 horndykkere i Dyrstadtjønna, Steinkjer, 1 par + 1 enkelt ind.

Totalt altså 39 par + 1 ind den 20 mai. (TSø)


03.09.07
Min. 3 stykk 1K sidensvans sett i Traneveien oppi Forbregd mandag 3. september kl. 17.20. (IHa og TSø)


25.08.07
1 ad vandrefalk jaktet over åsen øst for Binde (ASø og TSø)


14.06.07 - nordavind, ca 10 grader. 
1 storlom (Bunesbukta)
4 kanadagås (2 par med kull på Bunesspissen)
2 tjeld (rugende Bunesbukta og Bunesspissen)
50 hettemåke - vårens høyeste antall av arten. ikke-hekkere på gjennomfart.
min. 2 dvergmåker, troligvis 3K+, sett fra utfyllinga nord i sone 2, sørover mot og forbi Lundselvosen. Aktivt furasjerende sammen med 10-15 hettemåker og 5-7 makrellterner. Når jeg kom til Bunesspissen var de ikke å se, bare noen hettemåker igjen. "Nomademåker!"
15 makrellterne , 5 i Bunesbukta og 10 sone 2)
13 ringdue, min. antall på åker på Bunespissen
 1 sivsanger, sang noen strofer i Ausa.


07.06.07 - knallvær siste uka, opp mot 30 grader varmt og knusktørt nå.
Sommerfreden har senket seg over vatnet. Knekkandhannen høres knekkende i Ausa fortsatt.
50-60 fiskemåker, flest 2k, raster på åkrene ved Bunes. Også fortsatt 10-12 heilo å se.
Noen åkrer har nesten ikke spiret ennå pga den trege våren og sene våronna (TSø)


29.05.07
Ingen dvergmåker å se (heller ikke i går kveld).
3 hettemåker og 10-12 terner i danset i vinden i sone 1
De første tårnseilerne og en sy. sivsanger i sone 2 (TSø)

Sy sivsanger også i Ausa i kveld.. Skjeand paret, en "haug" med horndykkere og ca 40 kaier sammen med kråker søkte nattekvist i sone 2 sent i kveld. Noen rare lyder fra Tjelderenget hørt noen kvelder (nabo pers.meddl) kan kanskje komme fra sothøna som ble sett sist søndag, 
men jeg synes det er veldig rart at det ikke er  mulig å se fuglen hvis det er sothøna... (TSø og nabo Isaksen)


28.05.07
Observasjoner i dag: Torborg Berge, Mark Thomson, Magne Myklebust, Andreas Winnem
Leksdalsvannet, sone 1

Horndykker 8
Brunnakke 12
Stokkand 8M
Knekkand 2M
Skjeand 1 par
Dvergmåke 3 ad
Hettemåke ingen!
Makrellterne 2
Strandsnipe 5
Leksdalsvannet, sone 2
Brunnakke 3M
Krikkand 8
Skjeand 1 par
Toppand 9
Storlom 2
Horndykker 40
Vandrefalk 1
Sothøne 1
Gluttsnipe 1
Makrellterne 2
Buskskvett 1 sy
Leksdalsvannet, mellom sone 2 og 3
Horndykker 10
Leksdalsvannet, sone 3
Horndykker 21
Sothøne 1


24.05.07
Sterk vind og tette regnskurer (TSø)
Sangsvane 5 ind (hvite) i sone 1
Storlom - 3-4 par sett ulike lokaliteter siste uka, Ausa, sone 2, Figga, Tellbukta og Kulstadvika
Laksand 1 par i sone 1
Terner 10-12 i sone 1
Skjeand hann i sone 1
Pilfink sannelig var det 2 ind. på foringa ved Lundselva i dag!!
Dvergfalk ved Sørli


23.05.07 - lett regn men nesten vindstille og fine obs.forhold. 
Pilfink 1 ved samvirkefilialen ved Lundselva. Førstefunn!. Sitter på foringa tett ved veien på venstre side
like før broa. Tips fra innehaver av foringa i formiddag ga dermed denne ventede arten til lokaliteten. 

Etterført 30/5: I ettertid sier nærmeste nabo til Tjelderenget (Isaksen) at han hadde 2 pilfink på foringa hele etterjulsvinteren
til han sluttet å fore i mai. Samme fuglene?. Samme person hevder også at han hadde et par pilfink hekkende i 
kasse en sommer på 1980 tallet, forøvrig var det vendehals i nabokassa det året... (TSø)

Vendehals
1 sy noen strofer ved rød hytte i bakken nord i sone 2
Svartand 2 par i Bunesbukta
Sjøorre 2M+1F i Bunesbukta
Knekkand hannen surrer rundt i Ausa (ABu)
Sothøne 3 i Ausa
Siland sett regelmessig siste perioden, rekordantall i sone 2 i kveld med 6F+1M
Brushane - 4 hanner i sone 2
Horndykker minst 27 ind. i sone 2 - dette unormale antall trolig skapt av dårlig vær og lokal forflytning av fugler fra andre områder
som ikke har kommet i gang eller har misslyktes med hekkingen til nå. Stor vannstand etter nedbøren 14 mai har gjort at ingen eller meget få
horndykkere lagt egg så langt. Altså en meget treg vår!
Mengder med svaler, spes mye sandsvaler i sone 2
4 terner, 2 i sone 2 og 2 i sone 1
men ingen dvergmåker eller tårnseilere. (TSø)

Første dokumenterte pilfink for Leksdalsvatnet, foto©Trond Sørhuus


22.05.07
Knekkand paret i Ausa er redusert til hannen alene i dag. Paret er sett siden 6 mai, har hunnen lagt seg på reir tro?
Sangsvane 2 2K i sone 2. 
Masse sandsvaler sone 2


Knekkand hannen i Ausa, foto©T.O.Nordvik21.05.07
Ærfugl 15 (11F+4M) i Bunesbukta
Knekkand par i Ausa
Bergand F i sone 2 med toppand hann
Rødnebbterne 1 i sone 2
Skogsnipe i sone 2
Brushane 4 hanner i sone 2
Rødstjert i veikanten i Klinga


20.05.07
Årets første gjøk sang ved Sørli, Leksdalsvatnet, Steinkjer i ettermiddag.
En god del svaler å se nå, forøvrig veldig stille.
79 horndykkere rundt vatnet og 3 ind. i Dyrstadtjønna (ASø og TSø)

15.05.07 - forrykende vær med vind fra SV og masse nedbør i hele dag.
Brushane - årets første en hann på åkrene ved Bunes
Smålom 1 par i Figga


13.05.07
1 makrellterne i sone 2 (ASø og TSø)


11.05.07
Egretthegra
sett en kort stund på morgenen før den tok til vingene, muligens inn i elveosen (AIn)
Siden er fuglen ikke sett (pr 14/5)


10.05.07
1 terne - trolig makrellterne - fløy over Leksdalsvatnet, like nord for sone I i dag. (PIN og Pål Iver Ødegaard).

Utvalgte observasjoner gjort av TSø og også andrehåndsinfo fra TKo med fuglekjennskapskursdeltagere:
Egretthegre på plass i sone 2 hele formiddagen
Snadderand 3 hanner i sone 2
Grønnstilk sone 2
Bergand sone 2
Knekkand par i Ausa
Skjeand par i Ausa
Sothøne 4 ind i Ausa nå, et par bygger redeplattform
Hvitkinngås 1 sammen med kortnebbgjess i sone 2

09.05.07
Egretthegra
oppdatert kl 07:40 (BNy)
Ikke sett 09:30-10:00 (AIn)
På plass igjen kl 14:30 (IJI)


08.05.07
Egretthegre
på Tjelderenget, sone 2, i kveld kl 18:30, funnet av Dag Gøran Lyng.
Nord-Trøndelags 5. egretthegre, og andre for Verdal og Leksdalsvatnet, den forrige satt i Ausa 18-22 april i 1990

Også fortsatt 3 hanner snadderand i sone 2.


Egretthegre sone 2, 8 mai  2007- foto©Halvor Sørhuus 


06.05.07
observasjoner av TRe i ettermiddag

Sone 1
Stokkand 1M
Brunnakke 4 par + 2M
Krikkand 2 par
Knekkand 1 par
Toppand 4 par
Kvinand 2 par
Siland 3M 5F
Laksand 1 par + 1M
Storlom 4
Horndykker 9 par + 1 ind.
Gråhegre 1
Sothøne 2
Fiskemåke 3 par
Hettemåke Ingen

Sone 2
Sangsvane 1 2K
Kortnebbgås flere hundre
Stokkand 1 par + 3M
Brunnakke 2 par
Snadderand 3M
Krikkand 72
Toppand 18
Kvinand 5
Siland 2 par
Laksand 1M 3F
Storlom 1
Horndykker 9
Gråhegre 2


05.05.07

En tur langs vestsida av Leksdalsvatnet  - HSø
Horndykker
Kanadagås
Stokkand
Brunnakke
Toppand
Kvinand
Tjeld
Strandsnipe 1
Trepiplerke flere ind sy.
Spettmeis 1 - (3. funn for vatnet tror jeg - TSø anm.)
Grankorsnebb 10+
Furukorsnebb 4 ind. (ett par + 2 flyvedyktige årsunger)

 


04.05.07
Ei mulig sotsnipe trakk over Forbregd mot vatnet sent i ettermiddag (TSø)


30.04.07
Rask tur sone 1 og sone 2 kl 1315-1345 (TSø)
Strandsnipe 2 på strande nord for sone 2 
Horndykker 18 ind i Ausa, 8 ind i sone 2
Låvesvale min 5 Bunesbukta
Taksvale min 1 Bunesbukta

En av de  7 hvitkinngjessene som har hatt tilhold i Leksdalen og på Stiklestad 
den siste tiden er ringmerket med farveringer på begge beina: (med fare for at jeg ikke så evt. flere tall/bokstaver)
grønn ring venstre fot med bokstaven C
orange ring høyre fot med tallet 7
Så langt er det bekreftet de ikke har opprinnelse i Svalbardpopulasjonen, den er  sannsynlig merket på Gotland eller i Russland (TSø)


29.04.07
Kjell Larsen, Ståle Prestøy og Andreas Winnem innom Leksdalsvatnet også på Innherredturen i dag.

Ausa
Sangsvane 12 2k
Krikkand 2
Toppand 4
Kvinand 10
Horndykker ca 20
Sone 2
Kortnebbgås 2
Krikkand 6
Brunnakke 10
Toppand 12
Storlom 2
Horndykker 8
Mellom sone 2 og 3
Kortnebbgås 105
Kanadagås 1
Horndykker 2
Strandsnipe 2
Steinskvett 1
Sone 3
Horndykker 14

27.04.07
Ausa kl 1900 (ASø og TSø)
Sothøne 1 par
Horndykker 8 par inne i bukta (4 par ved tellinga i går)


26.04.07 - vatnet er isfritt nå, det var stort sett helt åpent i sørenden også  for 2 dager siden.
Runde rund vatnet i formiddag, stille vann ga fine observasjonsforhold til kl 1100 da det ble vind - 50 arter (TSø)
smålom 3 par - Vistvik, Lundselva og Bunesbukta
storlom 1 utafor Lundselva
horndykker - talte opp 36 par på runden, ser ut til å være fåtallig i sone 1 igjen i år også.
sangsvane 3 2K fugler i sone 1, 2 ad i Sandvika, ca 10 i starret ved Sørli
kortnebbgås - 1000 på Valøya-Bunes- Lundselvområdet, ca 1500 på åker nært Figga
hvitkinngås 5 Valøya
tundragås 1 ua.albifrons på Valøya
kanadagås 7 sone 1, 3 sone 2 og 1 par på holmen utafor Skjørholm
brunnakke 2 par i sone 1 og ca 25 par i sone 2
krikkand 6 par i sone 1 og 4 par i sone 2
toppand 5 par i sone 1, 8M+4F i Bunesbukta,10M+4F i sone 2
svartand 2 par midt på sørdelen av vatnet
laksand 2 hanner i Tellbukta, 2 par i sone 1
siland 2 hanner ved Vistvik
havørn 1 ad ved Bunes
gråhegre 2 i sone 1, 2 i sone 2
trane par ved Lundselva
sothøne 1 i Ausa
tjeld 1 par i sone 1, 2 par Bunesbukta, 1 par i Dalamarka, 1 par Haukåa/Lademo
fiskemåke småflokker i tillegg til noen lokale hekkefugler: 60 ved Hallem, 20 i Ausa, 30 i Bunesbukta, 30 i Figga, 20 i Haukåa
hettemåke 3 ad i Bunesbukta
svartbak 1 2K sammen med fiskemåker i Bunesbukta - sjeldent sett art på Leksdalsvatnet
sanglerke 3, sy Valøya, Bunesbukta og Figga - vanligvis høres ingen!, av og til kan et ind. høres på Bunesåkrene.
piplerke sp sang litt i Bunesbukta, tror det kunne vært en trepiplerke men ikke gjenfunnet
stokkand,kvinand,vipe,storspove,ravn 2 ,kråke,skjære,kaie,linerle,blåmeis,kjøttmeis,gransanger,fuglekonge,
stær,gråtrost,rødvingetrost,måltrost,svarttrost,rødstrupe,jernspurv,bokfink,bjørkefink,grønnfink,gråspurv,sivspurv,gulspurv


22.04.07
Emil Krokan, Fredrik Schevig, Rolf Sandven, Bjørn Lysklett, Einar Sæter, Magne Myklebust, Andreas Winnem på runde på Innherred
gjorde disse observasjonene på Leksdalsvatnet 

Fortsatt mye is i syd; isfritt i nord.
Sone 1 inkl Valøya
Sangsvane 78
Kortnebbgås 3400
Grågås 1
Tundragås 1 albifrons
Hvitkinngås 8
Kanadagås 4
Krikkand 8
Brunnakke 11
Toppand 7
Laksand 8
Sothøne 2
Vipe 30
Storspove 10
Hettemåke 2
Sone 2/Tjelderenget
Kanadagås 20
Krikkand 120
Brunnakke 30
Stokkand 10
Fjellvåk 1
Gråtrost 50
Rødvingetrost 15
Ringtrost 16+
En Ringtrost satt på jordet nedenfor Tjelderenget, de 15 andre satt i skogkanten ovenfor Aspåsen
 Sone 3 m/omegn
Kortnebbgås 300
Sædgås 2
Horndykker 11
Gjessene satt på jordet nedenfor Nordnes

19.04.07 - stort sett isfritt i nordenden, nært heldekt med "is-sarv" i sørdelen
Retur fra Steinkjer om Figga og sørover (TSø)
Sothøne 1  og havørn 1 på isen i Ausa
Skogsnipe 1 og horndykker par i sone 2
Fjellvåk 1 kretset over Henningvola
Ringtrost 1 i gråtrostflokk ved Bunes
Tjeld 3 par, 1 i Dalamarka og 2 ved Bunes
Tretåspett 1 trommende i åsen ved Ausa
Trane 2 par i Sørliområdet
Fossekall med reirbygging i Lundselva


18.04.07 
Havørn på iskanten i Ausa (AIn)

Vintererle 2 - trolig et par har hatt tilhold ved Lundselva ved butikken sinden den 14 april (Aud Holmvik)


08.04.07
Leksdalsvatnet i dag (AWi)
sone 3

Sangsvane 1
Kanadagås 2
Laksand 2
Trane 6
ved Sørli
Sangsvane 42
sone 2
Sangsvane 21
Kanadagås 6
sone 1
Sangsvane 486+
Kanadagås 80+
Grågås 2
Vipe 20+
Tallene for Sangsvane og Kanadagås er minimumstall, deler av flokken lå gjemt bak sivet.


06.04.07 - styggvær og endel nedbør i påska har satt fart i issmelteprosessen, råker spesielt i nordenden av vatnet
Varsler 1 i Dalamarka, litt nord for sone 2
Snøspurv flokk på ca 50 på Valøya
Sangsvane 610 - absolutt minimumsantall i sone 1 


30.03.07
Grønnspett - flere observasjoner i Forbregd i mars


29.03.07
Leksdalsvatnet i formiddag (TSø)
Sangsvane minst 300 
Kanadagås minst 150 
Kortnebbgås - ca 100 ind. Valøya
Krikkand hann Figga
Storspove 1 Figga
Gjerdesmett sy. v bekken inne på Valøya

Leksdalsvatnet sone 1 (HSø)
Hele 454 sangsvaner bare i sone 1 på Leksdalsvatnet i kveld kl. 18.30.
Ellers noen kanadagjess, kortnebbgjess og et par gråhegre.
Svært lite åpent vann i sone 1 enda. De fleste svanene satt på isen.

Trane 2 individer i sørenden av vatnet ca. kl. 20.00 (Rolf Terje Kroglund)


22.03.07
Endelig en oppdatering igjen. Kjørte en tur til Figga sent i går ettermiddag. Ingen svaner eller gjess å se, bare 
5 stær på en streng ikke langt fra Figga røper at våren nærmer seg. Helt isdekt hele vatnet, også i starrområdenen langs 
land helt isdekt foreløpig. Også overraskende med snø på åkrene. Men mildere vær er meldt nå og når det ikke er tele
i bakken heller, kommer nok våren temmelig rask i år og vil jeg tro.
En veldig mild senhøst i fjor gjorde at det ikke ble is på vatnet før 16 januar. Det gjorde og at det fortsatt stod 24 kanadagjess
på Valøya den 18 januar. Men også de forlot vatnet og Verdal kort tid etterpå. De ca 240 kanadagjessene, som ble rapportert 
16 nov., holdt seg nesten til jul. (TSø)


"Siste nytt" på Leksdalsvatnet 2006


Web-redaktør: Trond Sørhuus. Se også fuglesia mi.
Lokalforeningen er selvsagt NOF Verdal Lokallag

Siste nytt i Trøndelag forteller hva som er sett av fugl i Trøndelag til enhver tid.

Siden er besøkt ganger siden 9 september 1999.
Tellinga gjøres av: